Евгений Кузнецов е експерт в областта на комуникациите и обществените компании, автор е на методики за социално-политическо и технологично прогнозиране. Заместник-генерален директор на Руското венчър дружество.

Текстът е посветен на невидимите и публично неартикулирани връзки и взаимодействия между съвременните геополитически реалности и технологичното развитие, които днес съвместно чертаят и определят новото бъдеще на света – темата за технологичния дикатат ще става все по-актуална, тъй като тя осветява основните причини за геополитическото движение, за промените в живота на държавите, на обществата и на самия човек.

Бързият ръст на технологиите води до качествено нови трансформации на обществото, икономиката и човека. Общият потенциал на корпорациите вече превъзхожда размерите и възможностите на цели държави. Светът и икономиката скоро ще бъдат други.

 

 


 

 

Фундаменталните промени в световния ред, които се случват пред очите ни, поставят всяка страна пред необходимостта от цялостна оценка на бъдещите си възможности. Комбинацията от геополитически, социални и технологични промени значително усложнява задачата за анализ. И макар всякакви прогнози в тези условия да са твърде рисковани, ще се опитаме да съвместим различните обстоятелства в една картина на вероятните сценарии за развитието на света.

 

ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ НА ПРОМЯНАТА

 

 

През XXI век се случва бързо натрупване на критична маса от технологии и методи на работа, предполагащи промяна в природата на икономиката, в характера на обществото и дори в самото човешко битие.

Все по-разпространени са персонализираното, разпределено, роботизирано производство, формиращо пазара на труда, а не зависещо от него, затова и крайно чувствително към пазарите.

В комуникациите, политиката, търговията, мениджмънта, логистиката и финансите се осъществява преход от йерархични към разпределително-мрежови принципи на организацията.

В областта на транспорта, жилищното настаняване и скъпите имоти доминираща е икономиката на арендата, а не собствеността.

В развитите страни се отбелязва значително удължаване на продължителността на живота и повишаване на неговото качество.

Чрез невротехнологиите качествено нараства дълбочината на комуникациите и взаимодействията.

Заличават се езиковите и културните бариери.

Формира се нова ключова субектност: от стоките и вещите – към впечатления и преживявания, изчезва границата между притежанието и преживяването на притежанието.

 

 

Структурата на употребяваните и популярните ресурси в промишлеността и енергетиката се променя драстично в полза на възобновяемите източници.

Сменят се приоритетни посоките на развитие. Ключовите пазари и инструменти са, както следва:

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

 

 

– Падат статусните бариери пред достъпа до съвременния технологичен и социален ред – налице е преход към мрежово и клъстерно образование на мястото на йерархичния модел на образование, криза преживява цялата система от канали за социална мобилност.

Транспорт. Преодоляват се географските и имуществени бариери, които затрудняват достъпа до стоки и услуги. Изчезват разликите в качеството и достъпността на стоките между градските райони и разпределителните центрове, има преминаване от урбанизация към субурбанизация, а от нея – към деурбанизация.

Здраве. Качествено се изместват границите на продължителността на  живота, намаляват или напълно изчезват имуществените и статусните пречки в постигането на качеството на живот, както и чувствителността към типа населено място (деурбанизация).

– Сигурност. Растат бариерите пред неконвенционалната дейност при нейното принципно поевтиняване и масово разпространение – контролът става все по-тотален, вземат се превантивни мерки в областта на правоприлагането.

– Информация. Рязко покачване на обема на необходимата, предавана и обработвана информация – човешката и машинната среда се сливат в хибридно състояние.

– Неврономика. Впечатленията и преживяванията се превръщат в материализирани обекти (структури на паметта, глави, единици памет),  развива се индустрия на предлагането, на впечатленията и преживяванията и свързаните с тях знания.

– Търговия. Преместване на фокуса към предоставянето на права за ползване, а не за продажба; като следствие – увеличаване на ролята на обслужването и връщане от финансово-промишлени групи към финансово-търговски.

– Енергетика. Формира се разпределително-мрежова система, основана на микроенергетиката и възобновяемите източници. Има значителен ръст в автономността на технологичната и социалната сфера, деурбанизация.

– Финанси. Все по-чувствително преминаване от парите като еквивалентнат на стойността на стоките към парите като еквивалент на стойността на собствеността и енергията.

 

 

СИСТЕМА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ

 

 

Население (пространство). Преход от мегаполиси към специализирани техно-клъстери и агломерации с разпределена система на пребиваване (от системата селища „град-предградие-село“ към истински агломерации на базата на университетски, промишлени и търговско-развлекателни центрове).

Население (възраст). Рязко покачване на процента и тежестта на представителите на по-възрастното поколение; образованието и услугите се фокусират върху удължаване на активния период от живота, включване и на по-старото поколение в производствената верига и растеж в сферата на услугите, насочени към тях.

Производство. Преход от промишлени комплекси към зони на концентрация на технологични компании, свързани с инфраструктурата, разпределено автоматизирано производство в близост до мястото на потребление.

– Енергетика. Ориентиране към  мрежи с разпределена и индивидуална генерация и към умни мрежи, драстичен ръст на енергообезпечеността  на техниката и на човека, персонализирана търговия с енергия (продажба и потребление).

– Транспорт и логистика. Глобалните търговски потоци се свеждат преимуществено към компоненти и материали, локалните – до стоки и услуги; увеличава се тежестта на микротранспорта (товарен и пътнически) в сравнение с крупния.

 

Една от концепциите на новото подразделение Google Y за плаващи градовеЕдна от концепциите на новото подразделение Google Y за плаващи градове

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ НЕИЗБЕЖНО ВОДЯТ ДО НОВИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ:

 

 

– в поведението на потребителите се наблюдава отказ от притежаване в полза на впечатленията (стойността на преживяванията е по-висока от стойността на притежаването);

отдръпване от националната и културна идентичности в полза на глобално-мрежовата (глобална съсловна структура);

– нарастваща борба между вертикалните (национални) и глобално-мрежовите принципи на интеграция и техните инфраструктури;

нео-религии като форми на идентификация и самоопределение в глобалното мрежово пространство;

– формиране на синтетични постнационални глобализирани култури, конкуренцията помежду им (от доминация на американо-европейския към пазар на глобалните култури);

– отказ от стремежите за недвусмислена социална  идентификация с големи социални общности в полза на множество идентификации с малки групи („уникалност“).

 

 

УСТРОЙСТВОТО НА СВЕТА – „ДОЛИНИ“ И „СВЕТОФАР“

 

 

Експоненциалното нарастване на новите технологични тенденции води до качествено прераждане на обществото, икономиката и дори на хората. Глобалният характер на икономиката и обществото се нуждаят от бърза трансформация на институциите на управление. Действащият консенсус предполага в идеалния вариант ненамеса на правителствата на развитите страни в бизнеса в замяна на ненамеса на бизнеса в политиката. Но е ясно, че това възпрепятства развитието на световните компании-лидери. Съвкупният потенциал на тези компании превъзхожда много национални икономики и ги тласка към постигането на нова субектност и към формирането на световна политика от нов тип.

Лидери на промяната стават авангардните субобщества (клъстери) на водещите икономики (условно – „силициеви / силиконови долини“), които се състоят от общество на бъдещето (неостаряващо, креативно, техно-интегрирано), икономика от нов тип (роботизирани производства, услуги, транспорт, стартъп икономика) и друг вид политика (пряка демокрация и данъци).

 

Силиконовата долинаСиликоновата долина

 

Икономическата мощ на клъстерите води до тяхната фактическа изолация от окръжаващите ги територии на собствените им и други страни чрез непосилна за „аутсайдерите“ цена на живота, достъп до услуги от друго ниво (интернет, медицина, образование) и собствена система за сигурност („киберпънк“ общество).

„Долините“ са абсолютните лидери в агрегацията на таланти, избутвайки „неудачниците“ (хора и фирми) в непосредствено прилежащата до тях „зона на сигурност“ („зелен пояс“ или „зона на комфорта“), в която приемливите условия на живот се създават за сметка на обслужването на водещите икономики. „Зелената зона“ агрегира други региони на страните–носители на  „долини“ и избрани региони извън тези страни (например симбиозата Силициева долина – Израел). В „зелената зона“ културата и политиката се формират от „долините“, собствената им култура е вторична, националните особености се заличават и унифицират. Вътре в „силициевата долина“ с голяма вероятност също има движение от индивидуални културни особености към други, „общосилициеви”.

Около „зеленото“ се образува „жълт пояс“ – развиващи се региони и държави, ориентирани към обезпечаване на „силициевите“ и „зелените“ зони (с ресурси, преди всичко – човешки, материали и компоненти, нужни за производството). Комфортът в „жълтата зона“ се поддържа чрез стоките на „зелената зона“, изтичането на таланти се компенсира с производство и внос от по-лошите зони. Стабилността в „жълтата зона“ се поддържа чрез национални култури и правителства.

Около „жълтата“ зона е „червената“ – територия на контролирана нестабилност, активно развитие, унищожаване на националните („традиционалистки“) правителства, превръщане на човешкия капитал и ресурси в „суперфлуид“. Надарените се преместват като работници в „жълтата“ и „зелената“ зона и като таланти – в „зелената“ и „силициевата“ зона, ресурсите – в максимално непреработен вид – в „жълтата“ и „зелената“ зона (в „силициевата“ зона работят само с компоненти от високо ниво и сложни, опаковани в контейнери материали).

 

 

Особеното на тази трансформация е, че вместо формирането на структурно подобни една на друга национални икономики (развит сектор на върха на пирамидата, и ресурсен – в основата), се провежда глобална реорганизация в подрегиони и общности, в които националните правителства и икономики губят контрол върху движението на стоки, таланти и ресурси. Опитите от страна на националните правителства да „удържат“ вертикалното преразпределение води до маргинализация на държавата и бизнеса и до изтичането на таланти, формиране на жестока конкуренция за ресурсите и опит да се опита да срине цената им. Националните правителства на развитите страни, разбирайки това, изолират отделни подрегиони с цел да бъдат включени в глобалната мрежа и да се състезават за място в топ 10 или топ 20 на световните центрове (Лондон-Кеймбридж-Оксфорд, Сеул, Шанхай, Хонконг, Сингапур, Амстердам- Айндховен, Израел). Ролята на националните регулатори намалява, ролята на глобалните расте. Центровете-лидери (съществуващите и потенциалните „долини“) се интегрират в глобалната мрежа, очертават около себе си „зелена“ зона за доставка на компоненти, опаковани материали и таланти.

 

 

Политиката на „силициевите“ зони е стратегия най-вече за управление на потоците от пари, знания и таланти – всичко, което носи максимална печалба. Цялата „индустриална политика“ – място на производството, намаляване на разходите, ръст на преразпределението и т.н. – е прерогатив на „зелените“ и „жълти“ зони, които служат на „силициевата“. „Червените“ олицетворяват или линията на „ко-трансформацията“ (лоялен на горното ниво режим) или „алтернативната стратегия“ („терористи“). Наградата за лоялните е влизането в „жълтия“ сектор.

Функцията за вземане на стратегически решения преминава от финансовите столици към технологичните и иновационни центрове. Там се преместват и творческите индустрии. Формира се нова финансова система (чрез криза в сега съществуващата), насочена към промяна в правилата на играта в разплащанията и банкирането. „Новите“ банки, свързани с технологичните гиганти, формират глобалната финансова мрежа, чиито правилата на играта се определята от „силициевите долини „.

Населението в „силициевите“ долини в 2020-те – 2030-те години може да достигне 100-200 милиона души, не се очаква значителен ръст (балансът се постига за сметка на жизнения стандарт и изискваното качество на човешкия капитал). Населението в „зелената“ зона ще достигне 1 милиард души, в „жълтата“ зона – 4-5 милиарда души и в „червената“ зона – 1-2 милиарда души.

 

Сингапур – новата Силициева долина. Природният парк „Градините в залива“ ( Gardens by the Bay)Сингапур – новата Силициева долина. Природният парк „Градините в залива“ ( Gardens by the Bay)

 

 

Формирането на описаната конструкция ще доведе до противоречия – и съответно до източници на глобална нестабилност – по следните оси.

1.Нежелание на страните от „червената“ зона (или на държави от „жълтата“, подхлъзващи се към „червената“) да приемат правилата на играта и да станат обект на „възстановяване“.

2.Нежелание на националните правителства от „жълтата“ зона да губят субективност и да генерират вътре в себе си „силициеви“ и „зелени“ зони, контролирани в действителност от наднационални органи.

3.Нежелание на правителствата от „зелената“ зона да губят контрол над високопечелившите „силициеви“ зони.

Описаните противоречия обхващат цялата структура на глобалната миграция, търговията и разпределението на труда. Допълнителното влияние ще оказва и конкуренцията във всеки сегмент, който при определени условия може да се превърне в много важен фактор. Пикът на конфликта може да доведе през 2025-2035 г. до експоненциален растеж на глобалната нестабилност и война. Нейната форма, характер и резултати трябва да се вземат предвид при избора на бъдещия сценарий на развитие.

 

 

 

 

ТРИТЕ СЦЕНАРИЯ

 

 

Сценарият на развитието неизбежно трябва да произлиза от днешната ситуация и тя може да бъде описана по следния начин: през последните 30 години Русия дрейфува от „зелената“ (мечтата на перестройката) към „жълтата“ (90-те и първото десетилетие на ХХІ век), а в перспектива ще достигне „червената“ зона – в момента сме на границата на зоните.

По-нататъшната траектория зависи от глобалния сценарий. По-долу са показани трите основни варианта.

 

1.СИНГУЛЯРНОСТ *

 

 

Предполага толкова бърз технологичен възход, че скоростта на трансформацията (и ръстът на печалбите) на „силиконовите“ зони формира тяхното безусловно лидерство в стандарта на живота, сигурността и военния потенциал.

Националните елити са безсилни за съпротива и се стремят да си купят място в „силиконовите“ зони в замяна на съглашателската си политика. В елитите на отделните страни настъпва разрив: ориентираната към глобална интеграция част убеждава образованото население в перспективността на стратегията за влизане в „зелените зони“ и на борбата за получаване на поне един „силиконов“ клъстер на своя територия. Като преимущество се посочват достъп към съвременната медицина, образованието и високо маржиналните** области на дейност (определящи нивото на доходите). Консервативните среди са изтласквани към периферията и формират опозиция в регионите с максимално остарял начин на живот. Помощ на „интеграторите“ във военното противоборство оказват глобалните структури. За сметка на технологическото превъзходство опозицията се потиска или става маргинална.

 

 

„Жълтата“ зона купува право на по-широко национално самоуправление, давайки евтини ресурси и таланти (не пречи за техния отлив и не формира национални „зони на прогрес“). Качеството на живот се стабилизира на приемливо ниво, възниква национален консенсус на „достатъчността“.

„Зелените“ зони формират философия на „достатъчност на комфорта“, който се подкрепя с културната и технологическа продукция на „силиконовите“ зони (износ на впечатления, превръщане на населението във виртуални и смесени среди). Икономиката на „зелените зони“ – това е производство на компоненти и ресурси, а също на ниска маржинална стокова продукция (стоки за широко потребление).

В „силиконовите“ зони настъпва взривен ръст на технологиите, формират се фундаментални пробиви (техническо безсмъртие, техническа телепатия, пълна роботизация и автоматизация на средата, пълна реалистичност на виртуалните среди, създаване на пълни с впечатления смесени реално-виртуални среди). Крайъгълен камък в развитието става природата на човека – възможност за разтъждествяване на личността и носителя (тялото), което води до истинско безсмъртие и качествено ново състояние на човечеството – към интегрирани мултиличностни конгломерати (свръх-общности). Усвояването на новата реалност се превръща в крайно важна задача на развитието и става през следващите няколко столетия предмет на дейност на част от човечеството, намиращо се в „силиконовите“ зони, на върха на йерархията на този модел.

 

 

За останалите предметът на тяхната дейност е известен в профаниран вид, което създава представа за „обожествяване“ на част от човечеството. Това предизвиква взрив на нео-религията на „техно-просветлението“, призована да конституира разрива и бариерата за достъп в „силиконовата зона“.

Потенциалът за достъп до мултиличностната реално-виртуална среда се определя от сбор на таланти и навици, а за „вербуването“ се използват общодостъпни масови канали (компютърните масови игри, масовото образование) чрез които талантите се привличат първо в зони на обучаване, а после – в ядрото на „силиконовата общност“. Попадането там означава „просветление“, късмет и се приема от обществата и в „зелената“, и в „жълтата“ зона като сполука за семейството и нацията. Обратният приток на ресурси в семействата на „просветлените“ става значим фактор за икономиката на „жълтите“ зони. Масовата култура се превръща в предварителен период на въвличане и обучаване, на унифициране на културните кодове и образи, тя се обогатява за сметка на националните елементи (мултикултурализма) с цел облекчаване на достъпа за представителите на различни култури.

„Червените“ зони се атакуват и унищожават с помощта на различни видове оръжия, в това число климатично и биологично. Конвенционалността на последното става неустановимо (внезапен грипен вирус, мутация на СПИН, прогресивно намаляване на раждаемостта в зоните на глада и т.н). Класическо литературно въплъщение на този сценарий е Лапута, описана в третата част на „Пътешествията на Гъливер“ от Джонатан Суифт.

 

 

Вероятността на сценария „сингулярност“ – 30%. Въпреки високите темпове на развитие, готовността да се формират механизмите за управление на глобалната политика и икономика сериозно изостава, рисковете за нестабилност са много високи.

В ситуация на победилата „сингулярност“ стратегията на Русия е следната: борба за статут на глобални технологични хъбове от страна на една-две мега-агломерации (Москва-Петербург, Томск-Новосибирск). Формиране около тях на „зелени пояси“ (нова регионализация). По-нататък следва възникване на „жълти пояси“ с реинтегриране във външни „жълти“ зони (големият Кавказ, ресурсите на Арктиката). Призът – достъп на елитите и хъбовете към наднационалните системи за управление и преразпределяне на ресурси, постигане на „силиконов“ стандарт на живот за една десета–една шеста част от населението, постигане на „зелено“ ниво на развитие за една трета от населението и „жълто“ – за останалите около 50% от населението.

 

2. ИНКВИЗИЦИЯ

 

 

Началото е идентично на общите направления и на сценария „сингулярност“. Световните зони на лидерство („силиконовите долини“) провокират трансформацията на „зелените“ и „жълтите“ зони, подклаждат напрежението в „червените“. Ситуацията се изостря във всички преходни страни (Индия, Китай – от „жълтата“ в „зелената“ зона, Русия, Бразилия – от „жълтата“ в „червената“). Причината е в несъгласието на националните елити да имат обслужваща роля, в желанието да се пресече изтичането на талантите, капиталите и ресурсите. Формиращите се препятствия намаляват ефективността на ръста на „силиконовите“ зони, провокирайки националните правителства да осъществяват агресивна политика на борба за приток на ресурси и таланти.

Възниква антагонизъм между „старите“ (САЩ, Великобритания, част на континенталната Европа и т.н.) и „новите“ лидери (Китай, Индия, Русия, Бразилия). Избягвайки преките сблъсъци, играчите превръщат в зона на конкуренция „червените пояси“, нестабилността на които става инструмент за поглъщане на ресурсите на съперника.

 

Майданът в КиевМайданът в Киев

 

 

Мащабът на сблъсъците в „червените“ зони, а също така изобилието на оръжие и ресурси в ръцете на техните лидери, структури и общности, провокира разпространение на нестабилността в съседните „жълти“ зони, които играчите, както се оказва, са готови да принесат в жертва. Мащабите на сблъсъците и загубите провокират ръст на милитаризма и напрежение в „зелените“ зони, формирайки конфликти в системата на световната търговия (санкциите, ориентиране към политиката на заместване на вноса, концентриране върху националните проекти на развитие в ущърб на глобалните). Това води до разрушаване на международната система на инвестиране, до поява на локални региони (зони) с инвестиционно благоприятстване и формиране на блокове (БРИКС срещу G7).

Липсата на консенсус и скритото подхранване на противоборстващите страни в „червените“ зони, водят към разпространение на война във всички евентуално нестабилни региони (Черната Африка, Магреб, Близкия и Среден Изток, Централна Азия). Необходимостта от увеличаване на разходи за конфронтация забавя развитието на всички страни, включително и на водещите.

Необходимостта от обезпечаване на конкурентното доминиране тласка конфликтните страни към отказ от етични ограничения в прилагането на технологиите. Информационните и биологическите атаки, милитаризацията на Космоса, резкият ръст на роботизираните армии, изтичането на ядрени технологии, целенасочени промени на климата – всичко това провокира насилие и води до непреднамерени последици и техногенни катастрофи, предизвикани от неуправляемите последствия на „ограниченото“ прилагане. Развива се глобално противостоене, наречено „нова студена“ или „световна хибридна война“, което рязко забавя развитието на всички отрасли, свързани с качеството на живот (за това пък нарастват технологиите на роботизацията, на новите материали, на управляемата еволюция и биологическата корекция на човека и природата). Милитаризацията и даването на предимство на технологиите с двойно предназначение стават причина за появата на „корпоративни“ държави и на държавен капитализъм дори в страните с либерално устройство. Прилага се стратегия за пълно унищожаване на страните-противници като самостоятелни политически субекти чрез тяхното раздробяване на суб-държави (провокиране на национална, конфесионална, класова, религиозна вражда).

 

Ислямска ДържаваИслямска Държава

 

Разрастването на зоните на нестабилността и разрушаването на „прозореца на благоприятстване“ за технологичен взрив довежда до осъзнаване на необходимостта от „търсене на баланс“ . В условията на блоково мислене и разрушената глобална инвестиционна система, консенсусът става постижим само при условие на паритетно развитие. Но нуждата от такъв „договор“ ще се появи след 15-20 години активна конфронтация,  даване на жертви, насилие и поредица от техногенни (в това число климатични и биологични) катастрофи и епидемии.

Предмет на договора – обезпечаване на синхрон в развитието на страните чрез контрол на технологичния прогрес  („право на вето“ в провеждането на изследвания, за което способства тяхното дискредитиране на етапа на „новата студена“ война),  създаване на системи от „партньорства“ с равни квоти участници, приоритет на международни технологични проекти за развитието, които биха били прозрачни за всички страни и в които ще бъде договорено задължителното присъствие на всички заинтересовани субекти. Например, това е управляемата промяна на климата, усвояването на Космоса, създаване на всеобща енергийна система, управляемата еволюция на човека. Системата на световното управление се свежда до съчетаване на политическите институции (нова ООН), на комисия за наблюдение върху технологичното развитие, на система на глобалния културно-идеологически контрол – композиционен мултикултурализъм („уважение на разнообразието и традициите“; нова ЮНЕСКО).

 

ТТИП / ТПТИТТИП / ТПТИ

Протест срещу Трансатлантическото споразумение (TTIP) в Берлин, октомври 2015

 

Вероятност на сценария – 60%.

Мястото на Русия в него – тя е „острието на копието“ на конгломерата от „нови лидери“ (Китай), „наемници“, „анархисти“. Основната й компетенция – война в условията на „червените“ зони, създаване, изпитание и износ на неконвенционални технологии, създаване на междудържавни (но вътрешно-блокови) военно-технологични корпорации. Тя е центърът на технологичния шпионаж и копиране („нео-СССР“). Тя е идеологическият лидер на „движението за неприсъединяване“, изпълнява роля на „системен съюзник“ на новите лидери, създаващи собствена картина на света, глобален културен и цивилизационен модел, формира първообраза на мултикултурния („евро-азиатски“) модел, базиращ се върху баланса, а не върху синтеза (прехвърляне на европейските модели и практики на поведение, управление и организация в Азия и на азиатските – в Европа и САЩ).

 

3. КРАХЪТ НА РИМ

 

 

Този сценарий вече не веднъж се е възпроизвеждал в историята (крахът на великите цивилизации от бронзовата епоха – Египет/Хетското царство/Вавилон, Рим, Китай през втората половина на ІІ хилядолетие). Основните причини – неспособност за създаване на системи на управление, съответстващи на технологичните и социалните трансформации, попадане на технологиите в ръцете на  по-малко развити, но по-добре организирани общности.

Началото е аналогично на варианта „сингулярност“ с последвала деградация до „световна хибридна“ война и срив дори от тази траектория поради неспособността да се обуздаят освободилите се разрушителни сили. Центрове на деструкция стават „червените“ зони, създаващи глобални интеграционни проекти (ИДИЛ и др.), а също така „жълтите“ зони, които не са съгласни да се интегрират като обезпечаващи региони (Русия, Африка, Латинска Америка).

Сценарият започва с това, че правителствата на по-малките партньори на противоборстващите блокове губят контрол над своята територия под въздействие на ударите на противниците, а също и поради технологични, климатични атаки и епидемии. Поради загубата на управление, на власт идват радикали и фундаменталисти, които създават „фундаменталистки интернационал“ с цел противостоене на „империите на злото“. Възникването на алтернатива провокира изпадане в деструктивност.  Фундаменталистският интернационал атакува мегаполисите и „силиконовите“ зони, капиталът и компаниите започват стремително да ги напускат и да се пренасочват към „технологичните цитадели“ – специални нови региони, независими от правителствата на държавите-лидери.

 

Терористичният акт на летището в Брюксел, 22.03.2016Терористичният акт на летището в Брюксел, 22.03.2016

 

 

Фундаменталисткият интернационал ефективно пречупва националните правителства. В първия етап – с подкрепата на страните-противници. Това води до политическа деградация, милитаризация, регионализация, до загуба на цялостност на държави и макрорегиони. Фундаменталистите завземат властта в редица страни от „жълтия“ и „зелен“ пояс. Техният алианс става глобална сила.

Опитите на страните-лидери, първоначално поединично, а след това заедно да унищожат огнищата на фундаменталисткия интернационал и държавите, в които те са дошли на власт, довеждат до освобождаване на неконвенционално оръжие и поредица от техногенни, климатични катастрофи и епидемии. Те рикошират пряко и чрез общественото мнение по самите страни-лидери, провокирайки тяхната деградация и разпад.

Мащабите на ударите и глобалният характер на войната няма да позволяват на САЩ да заемат изчаквателна позиция, това е първата война на тяхна територия. Ускореното превъоръжаване във формат на роботизирана армия, използване на  биологично, информационно и климатично оръжие довежда до бум на изтичане на технологиите при съперниците, а от тях – към фундаменталистите. След 10 години САЩ получават всички видове удари по своята територия и не издържат.

 

Рекордно ниски температури в САЩ, февруари 2015Рекордно ниски температури в САЩ, февруари 2015

 

 

Разразилата се световна икономическа мегакриза принуждава способните за развитие да се затварят в локални цитадели, където корпорациите са носители на компетенции. Те принуждават отслабените национални правителства и каквото е останало от тях да хвърлят всичко за защита на корпорациите в ущърб на останалата територия, а после започват да се пазарят с фундаменталисткия интернационализъм за определяне на зоните за контрол. В резултат на това споразумение се появяват пояс от независими корпоративни градове с изродена социална и технологична култура (редукция на „силиконовите долини“), зона на слаби национални правителства  (изроденият „зелен пояс“) и пояс на враждуващи помежду си фундаменталистки държави, купуващи от корпоративните градове оръжие срещу ресурси.

Темповете на развитието значително се забавят, възраждането на културно-социалната среда отнема няколко столетия.

Вероятност на сценария – 10%.

С голяма вероятност Русия остава независима национална държава, възможно губейки отделни територии, но участвайки в глобалната търговия с оръжие и технологии. Това е модел на квази-СССР от 50-те години. При това страната изпада в технологична зависимост от корпоративните градове по отношение на всичко, което е свързано със здравето, невротехнологиите и потребителските стоки.

 

\

 

Източник: globalaffairs.ru

 

*Така наречената сингулярност описва предстоящ момент, свързан с високите технологии, когато изкуственият интелект ще конкурира човешкия и двата компонента ще съществуват синкретично.

**Маржиналният доход като понятие произхожда от понятието “марж”, което означава разлика, излишък, или в случая става въпрос за разлика в цената, по която се купува и продава пределен продукт и която следва да покрие разходите по определена сделка. В банковото дело маржът се тълкува като разлика между лихвата за отпуснати заеми и изплащаната лихва на вложителите. От чисто практически позиции маржиналният доход се определя като разлика между нетния размер на постъпленията от продажби и съкратената себестойност (основните разходи).

 

 

Превод: Цеца Христова и Снежана Лоза / Memoria de futuro

Светът на технологичния диктат. Трите сценария за бъдещето

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Март 01, 2017 В ОБЕКТИВА

  Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

  Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Февруари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Данните, които преобърнаха света

  Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.…
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно "О"

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно О

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 23, 2017 В ОБЕКТИВА

  Дигиталният хероин или как екранът превръща децата в психясали наркомани

  Сюзън купува ай-пад на 6-годишния си син Джон, когато е в първи клас. „Мислех си – защо да не е в крак с живота?“ – ми каза тя по време на сеанса. В училището на Джон са започнали да използват електронни устройства при все по-малки и по-малки ученици, и учителката по технологии говори възторжено за…
 • Януари 18, 2017 В ОБЕКТИВА

  Ето за какво убиха Кадафи

  1. Бензинът бе по-евтин от водата; 1 литър бензин струваше 0,14 $. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 10, 2017 В ОБЕКТИВА

  Досиета в дигиталната ера

  Боравенето с личните данни в САЩ подвига сериозни въпроси в Европа, а България подписва споразумения с Вашингтон и май отново тича пред вятъра Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 07, 2017 В ОБЕКТИВА

  WikiLeaks: „Не позволявайте Белият дом отново да унищожи историята!”

  WikiLeaks обяви награда от 20 000 долара за информация, която се отнася до неправомерното унищожаване на каквито и да било документи от служители на администрацията на Обама. Възнаграждението ще бъде предоставено „за информация, която може да доведе до ареста или разобличаването на представител на…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Прогнозите на „Стратфор” за 2017 г.

  Очакваните през 2017 г. конвулсии са политическият израз на действието на много по-дълбоки сили. В голяма част от развития свят тенденцията към застаряване на населението и намаляване на производителността е съпътствана от технологични иновации и свързаната с тях загуба на работни места. Към тази…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Google тихичко ви подслушва през микрофона на телефона ви! Ето къде ви записват!

  Google тихичко, без да прави акцент на това за своите потребители, подслушва техните разговори и ги запазва в сървърите си. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Четвърта индустриална революция и криза на либерализма

  Отминаващата година показва, че завършва една епоха, започнала след края на Студената война и краха на СССР. Глобалният проект за повсеместно установяване на либералния световен ред се оказа несъстоятелен. Гражданите на западните държави, където се реализираше този проект, загубиха интерес към…
 • Декември 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Войната срещу Източната Православна Църква

  Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие. Днес сме свидетели на последния етап от вековната битка. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Битките за ядреното гориво или как изглеждат 1 милиард евро нацяло

  Понякога сте късметлии. Близо до вас има бензиностанция с качествено гориво, което отгоре на всичкото е и по-евтино. Зареждате там от години. Какви ти години, цели поколения. Още дядо ви там си е наливал бензина. И баща ви – също. Никога досега не е имало проблеми. Напротив, когато нещо в горивната…
 • Декември 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  71 точки от договора за контрол над човечеството

  Вижте сами прочутите 71 точки от договора, които хвърлят светлина върху амбициите за световно господство на някои от най-известните хора в света, членуващи в тайни общества. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Александър Дугин: Приближаваме се към последната битка за света

  Глобализацията – това е антихриста, който е дошъл да излъже всички култури и народи. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  За НАТО, транснационалната капиталистическа класа и неофеодалните полицейски държави

  Глобализацията на търговията и централизираното банкиране овластиха частните корпорации до позиции на власт и контрол невиждани в историята на човечеството. В напреднал капитализъм, структурните изисквания за възвръщаемост на инвестициите изискват една безкрайна експанзия на централизирания капитал…
 • Август 05, 2016 В ОБЕКТИВА

  Европейските католици - най-бруталните и най-геноцидните "християни" на всички времена

  Нека започнем с "духовното" напътствие от 16-ти век на германския проповедник и теолог Томас Муентцер: "Прокълнете неверниците... Не им позволявайте да живеят повече, зло деятелите които отвърнаха очите си от Бога. Мечът е нужен за да ги унищожим... Ако те се съпротивляват изколете ги без милост...…
 • Юни 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защо сме толкова изненадани, че Борис Джонсън излъга , когато той вече е бил уволняван два пъти за лъжа

  1.Като кмет на Лондон Борис Джонсън обеща да ликвидира тотално до 2012г бездомниците, които спят по улиците на Лондон; Резултат – броят на бездомниците се удвои по време на неговия мандат. 2.В своя Манифест от 2008 Джонсън обеща обслужвани билетни гишета на всяка метро-станция; Резултат: той…
 • Юни 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво е Теория на конспирацията? Каква е истината?

  Под краката на Обама земята отново се нагорещи. Твърди се, че Западната цивилизация е "застрашена от Ислямска държава". "Глобалната война срещу тероризма", е приветствана като хуманитарно усилие. Наша "отговорност е да защитаваме". Хуманитарната война е решението. "Дебнат зли хора. Да се справим с…
 • Юни 03, 2016 В ОБЕКТИВА

  ВРЕМЕ Е ДА НАПУСНЕМ НАТО СЕГА!

  Европейците подеха нова анти-военна кампания Докато ръководителите на НАТО се готвят за среща на върха през юли във Варшава, европейските социални активисти и видни политици започнаха нова анти-НАТО-вска кампания на протест срещу струпването на ядрено въоръжение на блока в източните райони на…
 • Май 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Япония преупреждава: Задава се нова глобална финансова криза

  На 26 ти и 27 май 2016 г в Япония се проведе среща на лидерите на Г-7. В общи линии срещата премина под знака на „замитане под чергата” на най-наболелите световни икономически и политически проблеми на днешния ден. Японският премиер Шиндзо Абе направи изказване в което предупреди участниците в…
 • Май 21, 2016 В ОБЕКТИВА

  Докато работи системата на трите С(Секс, Страх, Скандал) аз няма да си включа телевизора в къщи

  Анкета на седмицата: А вие изхвърлихте ли си вече телевизора? Днес празнуваме, учреденият от ООН, световен ден на телевизията. “Имате ли си у вас телевизор?” - попита “ БИЗНЕС online” своите експерти. Какво е според вас съвременното TV: Източник на информация, пропагандно оръжие,развлечение,…
 • Април 07, 2016 В ОБЕКТИВА

  Удобните медии в неудобната реалност

  Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е…
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна световна война. Нарушете мълчанието

  Текстът е редактирана реч, изнесена наскоро от световноизвестния журналист Джон Пилджър в университета в Сидни, и публикувана в неговия сайт. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Светът на технологичния диктат. Трите сценария за бъдещето

  Евгений Кузнецов е експерт в областта на комуникациите и обществените компании, автор е на методики за социално-политическо и технологично прогнозиране. Заместник-генерален директор на Руското венчър дружество. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 24, 2016 В ОБЕКТИВА

  Еврогейско: Това в средата е шефа на полицията в Брюксел

  Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 23, 2016 В ОБЕКТИВА

  Таен план на ЕС за депортирането на 80 000 афганистанци

  Конфиденциален дискусионен документ на ЕС предлага използването на Конференцията за предоставяне на международна помощ като „лост“ за депортирането на имигранти обратно в Афганистан. Брюксел разчита на т. нар. „чекова дипломация“ за справяне с кризата.…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ноам Чомски: 10 начина да Ви манипулират

  1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. За да постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от полето – в кошарата, както…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  УЛТИМАТУМ!!!

  ДО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – „ПРЕЗИДЕНТ” ДО БОЙКО БОРИСОВ – „ПРЕМИЕР” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Къде лежи бъдещето?

  Въпрос: Кое ви притеснява повече: бъдеще в стил „1984“ на Джордж Оруел или такова в стил „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Авиокатастрофата в Ростов на Дон: факти и противоречия

  В нощта на 19 март на летището на Ростов на Дон се разби самолет Боинг 737 на авиокомпанията FlyDubai, изпълняващ полет от Дубай. При катастрофата загинаха всички 62 души на борда. По предварителни данни, причината за инцидента са тежките метеорологични условия.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Атентатът в Истанбул – обобщение

  Броени дни, след като екстремисти отнеха живота на 37 души в столицата Анкара, Турция беше разтърсена от нова терористична атака. Малко преди обед в събота взрив разтърси една от най-популярните и посещавани от туристи търговски улици в централната част на метрополията Истанбул, съобщи ИА Фокус.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: 100 милиона долара за изучаване на мозъка и изкуствения интелект

  Целта на новия проект, създаден формално за оказване на съдействие на разузнавателните общности на САЩ, е да се проведе инженерен анализ на мозъка и да се определят алгоритмите, позволяващи на компютъра да мисли като човек. Преди трийсет години правителството на САЩ стартира проектът „Геномът на…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Съзнание под контрол. Google – тайното оръжие на Хилари

  Анализирайки технологичния гигант Google и въздействието му върху човешкото съзнание, Епщайн заявява: „Могъщество от такъв мащаб и невидимост от такъв род са безпрецедентни в историята на човечеството.“ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Русия - Съвестта на човечеството и мечът на Господа

  Руският народ притежава няколко отличителни черти, едната, от които- уникалната способност за самоорганизация и държавност. Всеки път, когато историческите трагедии са избутвали Русия зад чертата на разрушението – тя неизбежно се е възраждала, ставайки все по-устойчива страна отколкото преди. Така…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Забравеният паметник "България 1300", който лети в космоса

  Преди известно време в разговор с един познат художник за паметника "1300 години България" на проф. Валентин Старчев, открит през 1981 г. в чест на годишнината от създаването на страната ни на това си място, темата изведнъж напусна рамките на Земята. Събеседникът ми сподели, че отново през 1981 г.…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  ГМО ЗАРАЗАТА

  „Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с химикали с времето…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Нагледен урок: Вижте как руски спецчасти разчистват ромски „газов бунт“! (видео)

  Руските спецчасти ОМОН трябваше да се намесят в село Плеханово, Тулска област срещу роми, устроили „газов бунт“. По информация на MySLO.ru тази сутрин в ромската махала в селото пристигнали стотици полицаи и бойци от спецчастите ОМОН. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Швейцарски политик призова Европа да бойкотира изборите в България

  Дорис Фиала, швейцарски политик и ръководител на делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която следи гласуването у нас, призова Европа да бойкотира изборите в България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защитата призовава Едуард Сноудън

  Едуард Сноудън, който преди три години влезе в историята, предавайки на журналистите хиляди секретни документи на Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), в петък направи деветдесетминутна реч в защита на действията си, казвайки, че по този начин се е противопоставил на…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Карнавалът на дясната бг-пропаганда за Сирия

  Изключителен кеф е човек да чете български грантови анализатори в размирни световни дни. Тази особена обществена порода е в състояние да ражда такива сюрреалистични творения на ума, че човек с естетическа нагласа към черния хумор задължително трябва да им е фен. Ето защо аз си признавам тази своя…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Проучване: Всеки трети европеец възприема Крим като част от Русия

  Според проучване на Sputnik.Mneniya , проведено в началото на март, около една трета от американци, холандци, англичани, французи, германци и италианци смятат, че Крим е част от Русия, съобщава РИА Новости, като цитира данни от него. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Отрекъл исляма? Това прави ли го задължително ислямофоб?

  Как един френски учител е обвинен, че „оценява” неправилно Русия и „мрази” исляма. И как всяка оценка за Русия, извън омразата, може да се превърне в шантаж и камшик за нормално мислещия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Протестърът Асен Генов си купил общинско жилище за 4800 лв., по 100 лв. на квадрат

  Блогърът и едно от лицата на “Протестна мрежа” - Асен Генов, си е купил общинско жилище от 46 квадрата за близо 4800 лв., съобщава в. “Монитор”. Сделката е направена преди 16 г. Имотът е в столичния квартал “Надежда 2”. Тогава кмет на София е Стефан Софиянски, припомня изданието.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: Не можем да изключим Русия от интернет

  Няма техническа възможност за реализация на подобна мярка, твърди висш представител на администрацията на Обама. САЩ нямат план и техническа възможност да изключат Русия от глобалната мрежа, според представител на правителството. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Гневни фермери стовариха прасета пред Съвета на министрите в Брюксел

  Европейски фермери организираха необичаен протест пред сградата на Съвета на министрите в Брюксел. Селскостопански работници направиха в центъра на белгийската столица стилизирана животинска ферма – със съответните мрежи и заграждения и вкараха там свои прасета.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  От Байконур тръгна руско-европейската мисия към Марс (видео)

  От космодрума Байконур в понеделник (14 март) беше изстреляна ракетата „Протон-М“, предназначена за изучаване на Марс, съобщи „Российская газета“. Пускането на ракетата беше извършено в рамките на програмата „ЕкзоМарс“ - съвместен проект между Европейската космическа агенция (ЕКА) и „Роскосмос“.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Сноудън: За 10 години в САЩ не е заловен нито един терорист чрез следене

  Бившият сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън заяви, че САЩ са използвали тероризма като оправдание за подслушването на адвокати, журналисти, детския фонд на ООН и т.н., съобщи RT в понеделник (14 март), цитирайки негово интервю за италианския тв канал Sexta.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски оръжеен шеф проговори за свръхсекретната програма „4202”

  Тя цели създаването на свръхново стратегическо ударно оръжие с хиперзвуков двигател. Появиха се нови потвърждения за създаване в Русия за създаване на хиперзвуков летателен апарат (ХЗЛА). Генералният директор на корпорацията „Тактическо ракетно оръжие” (КТРВ) Борис Обносов макар и косвено потвърди…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Путин през очите на чуждестранните медии (СНИМКИ)

  Източник: Fort Russ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна вторият етап от плана за Европа

  Все повече анализатори допускат, че имигрантската криза е активно мероприятие, целящо да отклони вниманието на европейските общества от една друга и не по-малко опасна реалност. Да се обяснява процесът на преселението единствено с либералната наивност на европейските политици е толкова сериозно,…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Раждането ни не е смъртна присъда

  Интервю на Елена Добрюха Докато някои разсъждават преди всичко за смисъла на живота, един от най-известните геронтолози – проф.д-р Обри де Грей, размишлява най-вече над неговата продължителност и поддържа разработката на нови методи за борба със стареенето. Около екстрентичната фигура на д-р де…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Мрази Путин, за да спечелиш Нобел. Рецепта за неолиберална панацея.

  Може и да сте чували за последната поръчкова лауретка на Нобел, беларуската Светлана Алексиевич, акумулатор и събирателно понятие на тоталната русофобия, събрани в една абсурдна идеологема на промитото масово съзнание. Ако не беше истина човек трудно би могъл да си представи как в една обвивка…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски завод създаде ново поколение холографски прицели за автомати

  Намиращия се във Валдай оптикомеханичен завод „Юпитер“, който произвежда прицели за нуждите на Министерството на отбраната на Русия, разработва ново поколение холографски прицели. В тяхната конструкция е предвидена възможност за промяна изображението на холографския прицелен маркер, съобщи в петък…
 • Март 11, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво да правим при започване на война в страната ни

  Това е разказ на човек за това как той и неговият “клан“ са оцелявали в продължение на година в град с население 60 000 човека в периода на разпад на Босна през 1992 г. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 10, 2016 В ОБЕКТИВА

  Идва истинско Време Разделно! Шокиращ документ!

  В Страсбург, 25-29 юни 2014 бил подписан таен Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска…
 • Март 09, 2016 В ОБЕКТИВА

  Реч на Алън Фостър Дълес

  Предполагам (даже допускам със сигурност), че повечето от вас знаят за дълго планираният срив на България, тоталното духовно, икономическо, природно, морално, здравомислещо, историческо разрушение на нашата родина. Така нареченият план „Ран-Ът“, две от едни от най-големите имена на американската…
 • Март 08, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ционисткия план Калерги за унищожаване на бялата раса

  СБОГОМ ЕВРОПА Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с нашата раса, другите раси са зверове и животни като цяло. Нашата желязна тояга е нашия водещ закон.…

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…