През 1989 година падна Берлинската стена и за Централна и Източна Европа започна така нареченият „период на прехода”. Преследваше се радикална промяна в обществото на икономическо, политическо и социално ниво. В тази връзка България прие различни програми за развитие, обработени от двете големи наднационални институции на „развитието” – Световната банка и Международния валутен фонд. В страната бързо възникна гъста мрежа от неправителствени организации, днес наброяващи 38 хиляди. Агенциите на ООН, наднационалните органи и неправителствените организации организираха и координираха прехода в България, използвайки същите методи, същите идеи и същия език, които дотогава бяха използвани за страните от Третия свят.

ОТ „РАЗВИТИЕТО” ДО „ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА” НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

Концепцията за „развитието” се ражда на 20 януари 1949 г. В този ден Хари Труман произнася пред американския Конгрес встъпителното си слово като президент, в което определя като „недоразвити” голям брой държави, поверявайки на „развитите” страни задачата „да работят за развитието”: „Увеличаването на производството е ключът към просперитет и мир. Трябва да приложим на практика плановете си за премахването на пречките пред световната търговия и за увеличаването на обема й. Икономическото възстановяване и мирът зависят от увеличаването на световната търговия. Над половината народи в света живеят при мизерни условия. Техните икономики са примитивни и застояли. Съединените щати изпъкват сред нациите с развитите си индустриални и научни методи. В сътрудничество с другите държави ние трябва да насърчим инвестициите на капитали в районите, нуждаещи се от развитие”. Труман, маскирайки американските интереси с великодушие, не се поколебава да обяви програма за техническа помощ, която би трябвало „със съдействието на американския бизнес, частен капитал, земеделие и труд да увеличи индустриализацията на другите страни и да повиши значително жизнения им стандарт”. Оттогава светът силно се е променил, но не и ситуацията в развиващите се страни, наричани и до днес Трети свят. След Втората световна война се раждат наднационалните институции близнаци Международен валутен фонд и Световна банка. В същия период се създават и повечето агенции на ООН: FAO (Организация по прехрана и земеделие) през 1945 г., ЮНЕСКО (Организация на Обединените нации за образование, наука и култура) и УНИЦЕФ (Детски фонд на Обединените нации) през 1946 г., последвани от Върховния комисариат на ООН за бежанците през 1951 г. Програмата на ООН за развитие (ПРООН), която днес е най-голямата световна мрежа в областта на развитието, е създадена през 1966 г. Проектите в подкрепа на развитието се характеризират с широка гама от дейности на неправителствени организации (НПО). Разпространението им е ново явление, което набира сила в контекста на един истински бум на „индустрията на развитието”. Тази еволюция започва с промяната на политиката на Световната банка след 1973 г. под ръководството на Робърт Макнамара, който увеличава тринадесет пъти обема на заемите и превръща банката в същински интелектуален оператор, поддържащ целенасочени социални и културни проекти. През 80-те неолибералните икономисти преобразуват Световната банка в глобален агент на „Вашингтонския консенсус”, който се стреми да наложи политики на дерегулация и приватизация в задлъжнелите страни. Броят на НПО главоломно нараства. От тях се очаква да създадат своя собствена ниша от фондове за социални инвестиции, които да смекчат непосредствените последствия от Програмите за структурни реформи (PAS). Те са насърчавани да се превърнат в канали за подпомагане на бедните или за заплашените от социално изключване в контекста на новата икономическа политика. Някои НПО са финансирани от американски правителствени агенции, като USAID (Американска агенция за международно развитие), с конкретната цел да разпространяват неолибералните идеи, превръщайки се в мозъчни тръстове. Занимават се с анализ на обществената политика в области, разпростиращи се от социалните програми до политическата стратегия, от икономиката до науката и технологиите, от търговските и индустриалните политики до военните консултации. След 1989 г. мозъчните тръстове намират ново поле за развитие в Източна Европа, където прагматични експерти и романтични интелектуалци са привлечени от идеята за автономно гражданско общество, надзираващо действията на правителствата, подпомагащо напредването на либералната демокрация и предпазващо от „завръщането на комунизма”. Така проблематиките на развитието до голяма степен съвпадат с тези на демократизацията и вече не засягат само Третия свят, а също и източните страни, и дори целия западен свят, където след края на 90-те години се развиват множество мозъчни тръстове, които участват в замислянето на реформи, изискващи жертви като тези в пенсионното и здравното осигуряване. Първа е пожертвана социалната държава. Между термините преход (използван за означаване на икономическите и политическите промени в Източна Европа след падането на Берлинската стена) и развитие съществува голяма близост, тъй като и двата предполагат износ и адаптация на политическите и икономическите модели на западните демокрации.

 

СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1989 г.

 

Когато на 10 ноември 1989 г. вечерната новинарска емисия обявява оставката на Тодор Живков от ръководството на страната, българският народ е искрено изненадан. Въпреки падането на Берлинската стена предишния ден в България все още не се усеща вятърът на промяната. Но новината поражда големи надежди у хората – може би най-накрая е дошъл моментът за демокрация. Скоро се обявява съюз на новородените демократични партии и са насрочени първите свободни избори. Надеждите се отнасят предимно към политическата свобода. До този момент в страната е практически невъзможно да се изразяват десни идеи – капитализмът е брандиран като несправедлива и експлоататорска система. Собствеността върху средствата за производство в индустрията е изцяло в ръцете на държавата. Само земеделските кооперативи и занаятчиите са независими, но основният им клиент си остава държавата. Всеки, който твърди, че собствеността върху средствата за производство трябва да бъде частна, бива преследван. Твърде малко хора се осмеляват да заявят открито подобно нещо. Изключение правят единствено дисидентите, които сътрудничат на забранени в България западни медии. Такъв пример е радио „Свободна Европа”, което се финансира от 1950 г. от Конгреса на САЩ чрез ЦРУ и официално си е поставило за цел „да популяризира демократичните институции и ценности чрез разпространение на информация и идеи”. Сред най-използваните аргументи на радиото в подкрепа на капиталистическия начин на производство е „бедността” в страните от социалистическия блок, които биват сравнявани със западните държави и най-вече със САЩ. Ето защо е необходимо да погледнем наличните данни, за да разберем по-добре каква е икономическата ситуация на България в навечерието на прехода. За целта най-подходящи са статистиките на Световната банка и FAO за 1989 г.: Населението е 8 милиона и 878 хиляди души с БВП на глава от населението 2449 долара. Положителен търговски баланс от +877,1 милиона долара. Болничните легла са 970,2 на всеки 100 хиляди жители, значително повече от средното за ЕС/15 – 777,4 на 100 хиляди. Производството е индустриализирано и над 80% от продукцията идва от промишлеността. Само 10% от стойността на цялото производство идва от т.нар. традиционна икономика – земеделието. Ако за страните от Третия свят Западът посочва като причина за бедността липсата на индустриализация, то същото не може да се твърди за България. Това обаче не попречва на наднационалните институции да изискват от нея същите реформи, които в продължение на десетилетия налагат на развиващите се страни.

 

ПРОГРАМИТЕ ЗА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ (PAS)

 

Четири ключови реформи са изисквани от неолибералната доктрина и са насърчавани от Световната банка, Международния валутен фонд, ПРООН и мозъчните тръстове. Това са: приватизация, либерализация, премахване на регулациите (дерегулация) и драстично орязване на държавните разходи. Тези реформи са наложени на развиващите се страни чрез така наречените Програми за структурни реформи през 80-те години. Става въпрос за поредица от макроикономически мерки, обявени като необходими, за да могат страните да се радват на доверието на частните инвеститори. Основната цел на Програмите за структурни реформи е да превърнат всички икономики в света в капиталистически, поставяйки ги така в обща система, контролирана от международния капитал. През 50-те, 60-те и 70-те години се счита, че икономиките на бедните страни са структурно различни от напредналите индустриални икономики, тъй като твърде дълго са били жертва на колонизацията от страна на западните империалистически държави. За да се измъкнат от бедността, икономически изостаналите икономики трябва да се модернизират чрез преход от традиционната, основана на селското стопанство икономика, към индустриализация, т.нар. Теория на модернизацията. В онзи период се счита, че за да се постигне такъв резултат, е необходимо да се следват политики от кейнсиански тип, които тогава се прилагат и във всички западни държави. „Икономиката на развитието” се приема за „специален” случай на кейнсианска икономика, при който главната роля за социалната и икономическата модернизация се възлага на държавата. През 80-те години с възхода на неолибералната теория се променят и идеите относно методите за постигане на икономическо развитие. Подходът остава евроцентричен, но този път става дума да се следват повелите на неолибералната икономическа теория, която вече си проправя път в западните държави. Международните институции отпускат заеми на развиващите се страни чрез Програмите за структурни реформи при строго определени условия. В случай че страната не изпълнява подписаните условия, финансирането се прекъсва. Световната банка през 2005 г. и Международният валутен фонд през 2002 г. обявяват началото на процес на ревизия на метода на отпускане на заеми. Въпреки това и днес във всяко подписано споразумение продължават да съществуват до 67 икономически изисквания към кредитираните държави, свързани с приватизация и либерализация на чувствителни сектори, каквито са например ключовите услуги като образование, здравеопазване и управление на водните ресурси. България кандидатства за първия си заем от Световната банка през 1990 г., стартирайки от съвсем различна икономическа позиция спрямо развиващите се страни – тя е силно индустриализирана и разполага с развити инфраструктури на цялата си територия. Освен това са изградени здравна, пенсионна и образователна система, които функционират отлично, а търговският баланс е положителен с почти 900 милиона долара. Въпреки огромните разлики спрямо държавите от Третия свят за отпускането на заема биват наложени същите условия като тези към най-бедните страни: България трябва бързо да пристъпи към приватизация на повечето икономически сектори, включително на банковия. Освен това трябва да освободи всички цени, да либерализира и дерегулира пазарите. Официално целта е да се увеличи Брутният вътрешен продукт – индексът, възприет като мярка за икономическо развитие. През 1991 г. България подписва със Световната банка първия си заем с изисквания за структурни реформи, а оттогава са подписани 17 споразумения със Световната банка и 13 с Международния валутен фонд – всичките с условия за реформи. И двете институции не си поставят въпроса, как да бъдат запазени положителните резултати, постигнати в икономиката и социалната сфера до 1989 г. Ако все още някой мисли, че днешното ни икономическо положение се дължи на недалновидните български политици, водещи погрешни политики, е добре да се сбогува с това си убеждение. Всички реформи, извършени през последните 25 години, са изработени, наложени и дори одобрени като резултати от двете най-мощни световни институции.

 

КАКВО РАЗВИТИЕ? БВП ГУБИ КАЛОРИИ

 

„Сякаш твърде много и твърде отдавна жертваме личното си усъвършенстване и колективните си ценности в замяна на простото натрупване на вещи… Брутният национален продукт включва замърсяването на въздуха, рекламите на цигари и линейките, разчистващи касапниците от магистралите. Включва секретните брави на вратите и затворите за опитващите се да ги разбият. Включва унищожението на секвоите и загубата на чудесата на природата заради неконтролирания растеж. Включва напалма, ядрените бомби и бронираните автомобили на полицията, потушаваща бунтовете в нашите градове… и телевизионните програми, пропагандиращи насилието, за да продават играчки на нашите деца… Накратко, измерва всичко освен онова, заради което си струва да се живее.” Думите са на Робърт Кенеди. Възприетият индекс за измерване на развитието е Брутният вътрешен продукт (БВП) – пазарната стойност на произведените крайни продукти и услуги в дадена страна за една година. Но БВП никога не е могъл да опише реалното благосъстояние на едно общество. Множество изследвания показват, че икономическият растеж не е дълготрайно съпровождан от подобряване на благоденствието на хората. БВП е възприет от Световната банка и Международния валутен фонд през 1990 г. на мястото на индекса Брутен национален продукт (БНП). Разликата между двата индекса е важна и обяснява причината за извършената подмяна: БВП измерва това, което е произведено на територията на страната, докато БНП измерва доходите според гражданството към съответната страна. При една приватизация производството се извършва на територията на държавата (и така се отчита като БВП), но голяма част от печалбите от това производство се изнасят извън граница благодарение на движението на капиталите. Например, ако чуждестранен гражданин закупи правата за експлоатация на една мина, ще заплати само някаква малка такса на държавата (в България канадската компания „Дънди Прешъс Металс” плаща около 1% роялтис), изнасяйки извън граница голямата част от печалбата. При увеличени печалби от мината БВП ще отчете растеж, но БНП ще отчете спад на доходите в държавата, тъй като фирмата е канадска. Българският национален продукт пада, като същевременно се вдига този на Канада. Съществуват множество други проблеми с възприемането на икономическия растеж като мярка за благоденствие. Например в БВП се включват разходите заради природни и създадени от човека катастрофи, които съответно се считат за нещо добро за икономиката, докато реално такива катастрофи са трагедии за обществото. Пример може да бъде екологичната катастрофа в Мексиканския залив през 2010 г., когато умират 11 души и в океана се изливат над 1000 милиона литра петрол: това вдигна БВП с десетки милиарди долари. Всяко едно наводнение от последните години в България води до разходи за спасителни дейности и възстановяване, от които Брутният вътрешен продукт нараства. Колкото и невероятно да звучи, всяка природна катастрофа е добре дошла за икономическия растеж. По същия начин увеличаването на болестите сред населението води до повече разходи за лекарства и болнични услуги, което също се отчита като икономически растеж. Спорен е и начинът, по който Брутният вътрешен продукт се осчетоводява. От 1953 г. държавите възприемат методите, препоръчвани от Системата за национални сметки на Статистическата комисия на ООН – SNA. До края на 80-те години се измерват единствено крайните продукти, произведени в реалната икономика. През 1987 г. Италия е първата европейска държава, последвала новите препоръки на SNA и включила в Брутния си вътрешен продукт приблизително оцененото производство в сивата икономика, отчитайки по този начин скок от 18% буквално за един ден. Оттогава и другите държави постепенно включват в сметките „оценките” на недекларираната дейност. Доколко са реални, никой не би могъл да каже. Скандалният факт е, че от септември 2014 г. Европейският съюз започна да регистрира и дейността на черната икономика. Наркотиците, контрабандата, проституцията и корупцията официално станаха част от мярката за икономически растеж и следователно за „развитието”. Производството на оръжие досега се отчиташе като „междинен продукт”, докато след септември 2014 г. се превърна в „инвестиция”. Риторичен е въпросът, дали подобни дейности действително създават благоденствие за обществото. Бих искала да завърша критиката си към индекса на икономическия растеж и развитие, подчертавайки, че той не показва по какъв начин богатството е разпределено вътре в обществото и как то бива използвано. Една държава със силно социално неравенство може да отчита същия БВП като друга, в която богатството е разпределено по-равномерно. В България през 1989 г. богатството е разпределено сравнително справедливо – не съществуват собственици на големи капитали и бедността практически отсъства. Но тъй като множество услуги са безплатни (здравеопазване, образование, транспорт за учащи и пенсионери, учебници), а други услуги и стоки се продават на цени, фиксирани от държавата, които понякога не надвишават разходите по производството им (хранителни стоки, транспорт, електричество, водоснабдяване и т.н.), то нивото на БВП е сравнително ниско. След приватизацията и освобождаването на цените те нарастват неимоверно, като съответно расте и БВП. Ето защо едва ли БВП е мярката, позволяваща да се опише правилно състоянието на една икономика. Свидетелите на икономическата катастрофа в България, наблюдавайки ширещата се и задушаваща страната бедност, вероятно силно се смущават от изказванията на икономистите на развитието, според които в България днес се живее по-добре, отколкото през 1989 г., тъй като БВП почти се е утроил (от 2449 долара до 7498 долара на глава от населението). Но кой индекс би могъл да се използва, за да се направи коректно сравнение между икономическото положение на хората през 1989 г. и днес? Изследвайки международните статистики, се натъкваме на един много интересен индекс, отчитан от FAO от десетилетия – консумацията на хранителни стоки на глава от населението, измервана в дневни килокалории. Изглежда много подходяща мярка, още повече, че никой не би могъл да консумира килокалории, надхвърлящи в пъти средната консумация, заради самото физическо ограничение. От данните на FAO можем да видим, че през 1989 г. в България се консумират 3623 килокалории дневно на човек, като страната е на 4-то място в света преди всички западни държави (съответно Франция е на 8-о място, Италия на 9-о, Австрия на 11-о, САЩ на 14-о, а средно светът консумира 2635 Kcal/ден). Последните налични данни на FAO са от 2011 г., от които се вижда, че България е паднала от 4-то на 81-во място със средна дневна консумация 2877 – около една четвърт по-малко (минимумът, необходим за човешкото оцеляване, са 2400 килокалории). За сравнение Гана се намира на 65-а позиция.

 

РИТОРИКАТА

 

Въпреки че наднационалните институции на развитието декларират като своя основна цел „борбата срещу бедността”, те продължават да изискват доказано неработещи икономически реформи. Водещата аксиома е, че само свободният пазар и силно ограничената държавна намеса могат да гарантират благоденствие. Вместо нациите да могат да действат по начина, който смятат за най-подходящ, за да увеличат добруването на народите си, те са принуждавани да приемат неолиберални политики. След което не се оценява дали условията на живот са се подобрили, а единствено в каква степен са приложени препоръчаните политики. С рекламата на налаганите отвън реформи се занимават мозъчни тръстове, преоблечени като неправителствени организации. Техните проекти се финансират от големите агенции за развитие, сред които се отличава американската USAID. Фондацията, представляваща USAID в страната ни, е „Америка за България”. Мозъчните тръстове използват същата риторика, която досега са използвали в страните от Третия свят. Говорят за демократизация, реформи, добро управление, създаване на гражданско общество, свобода, развитие и т.н. Отпусканите заеми, налагащи гореописаните „реформи”, биват наричани „помощи”. Световната банка и другите агенции се описват като „донори” и всяка политическа идея в интерес на населението бива веднага окачествена като „популизъм”. Целта е да се обработи общественото мнение чрез методите, описани от Пиер Бурдийо: „Възпроизводителят на официалното знае как да продуцира, т.е. да произвежда, правейки театър, нещо, което не съществува (в смисъла на сетивно, видимо), и да говори от негово име. Той трябва да произвежда това, в името на което има правото да произвежда. Той не може да не прави театър, да не създава форми, да не върши чудеса. Най-обикновеното чудо за един словотворец е словесното чудо, риторичният успех. Той трябва да представи това, което оправдава неговите думи, или казано другояче, авторитета, от името на когото той има правото да говори”. Един важен пример за използваната риторика е книгата „Последният милиард” на директора на Отдела за изследване на развитието към Световната банка Пол Колиер. Колиер е типичният неолиберален икономист, изцяло отдаден на политиките на агенциите за развитие от последните десетилетия. Поощрява „шоковите терапии”, използвайки в книгата си обичайния език за свобода, демократизация, помощи, преход, борба срещу бедността, и обявява политиците, съгласили се да наложат тези политики, за „смели реформатори”. Всеки, дръзнал да следва различна икономическа линия и да използва наличните фондове за изграждане на държавни социални услуги, е етикетиран като „диктатор”, а противниците на реформите са „политически мотивирани” и „марксисти”. Например възхвалява неолибералните политики на Блез Компаоре: „Правителствата на Уганда и Буркина Фасо повече от десетилетие демонстрират задоволителни темпове на растеж, отчасти поправяйки щетите от техните ужасни предшественици”. „Ужасният предшественик” в случая е Томас Санкара, провеждащ политики от кейнсиански тип и елиминиран през 1987 г. от Блез Компаоре чрез държавен преврат, подпомогнат от Франция, САЩ и либерийски военни. Колиер освен това твърди, че икономическият растеж е начинът да се намали бедността, пропускайки факта, че печалбите от този растеж се изнасят извън държавните граници (да си припомним колко удобно е използването на БВП вместо БНП), и заобикаляйки въпроса, по какъв начин оставащите в страната доходи са разпределени сред населението. Тези два важни пропуска са същите, които правят всички неолиберални икономисти и мозъчни тръстове, действащи в България. Колиер стига до там, дори да отрича реалността, твърдейки че неолибералните политики са намалили бедността. А в случаите, когато е невъзможно отричането на провалите им, отдава вината на лошия късмет: „В Нигерия най-добрата фаза на икономическата политика е фазата на реформи в края на 80-те години, но ползите от тези реформи бяха напълно удавени от срива на световните цени на петрола в същия онзи период”. Колиер подкрепя най-радикалната „реформистка” линия, призовавайки за пълно и незабавно приемане на пакета неолиберални рецепти („необходими, макар и понякога много болезнени”), които са добре обрисувани от Наоми Клайн в книгата й „Шоковата доктрина. Възходът на капитализма на бедствията”. Колиер не спира да хвали американските интервенции в Африка, наричайки ги „наистина великолепни”. От него научаваме освен това, че „разпространението на демокрацията е изрична програма, в действителност то представлява дневен ред на САЩ в Близкия изток”. Трудно бихме открили някаква връзка между демокрацията и подкрепата на САЩ за бруталните режими в Саудитска Арабия, Египет, Катар или Бахрейн. След като изразява тезата, че САЩ и Великобритания са „морално задължени” да се намесват в най-бедните държави, той отбелязва, че следвоенните периоди откриват големи възможности пред „реформаторите”: „Накрая ще отбележа странния резултат, че е по-вероятно реформите да бъдат извършени след една гражданска война… Как се съчетават тези на пръв поглед противоположни резултати? Смятам, се дължи на факта, че ситуацията след един конфликт е крайно пластична… Ето защо нашите помощни интервенции трябва да се адаптират към различните ситуации и да се възползват напълно от възможностите, разкриващи се в края на един конфликт”. Това е прагматичен пример за „шокова доктрина”, описана от Наоми Клайн по следния начин: „Става дума за философия как да се постигнат определени политически и икономически цели. Тази философия твърди, че най-добрият начин да се наложат радикалните идеи на свободния пазар е след важен конфликт [като война или военен преврат]. Подобни кризи… омекотяват цялото общество. Хората губят ориентация. Така се отваря прозорец, през който е възможно да се прокара онова, което икономистите наричат „шокова икономика”. Представлява един вид пълна промяна на страната. Всичко се прави наведнъж. Вече не е една реформа тук или там, а онзи вид промяна, който видяхме в Русия през 1990 г., или това, което Пол Бремър се опита да прокара в Ирак след инвазията”. От книгата на Колиер можем да разберем, че зад всички риторики за либерализация, демократизация и борба с бедността се крие намерението да се прокарат във всички държави неолибералните политики на свободния пазар чрез използването на всички необходими методи, един от които е и военната сила, която бива напълно оправдана.

 

РЕЗУЛТАТИТЕ

 

За 25 години демократизация българското население се стопява с над 1 600 000 души – през 2013 г. населението е 7 245 677 души. Повечето трудоспособни граждани напускат държавата, търсейки работа в чужбина. Един от големите проблеми, с който се сблъсква страната, е източването на мозъци – много дипломирани хора емигрират на запад. Въпреки силната емиграция в България продължава да има 433 200 безработни – 13% по официалните данни (2013 г.). През 2013 г. търговският баланс е отрицателен с 4 794 578 долара, както е отрицателен и през всичките години след 1991 г. Обаче БВП се утроява, достигайки 7498 долара на глава от населението. Болничните легна намаляват, достигайки 606,9 за 100 хиляди жители. Преструктурирането на здравната и образователната система, извършено според условията на заемите от Световната банка и МВФ, много добре илюстрира негативния ефект от „помощта” на финансовите институции върху социалния сектор и върху човешките ресурси, работещи в него. Дори да приемем, че са имали нужда да бъдат подобрени и модернизирани, в тези сектори се извършват радикални промени, които изцяло изтриват всички положителни резултати, постигнати дотогава. В допълнение, драстично се намалява персоналът в тези сектори, съставен 70-80% от жени. В този случай, както и в други случаи на преструктуриране и приватизация, реформите имат особено негативен ефект върху жените. Международните институции и правителствата не отдават значение на влиянието на реформите върху човешкия аспект. В годините на прехода след 1989 г. здравният статус на българското население се влошава, нивото на смъртността нараства (особено сред мъжете в трудоспособна възраст заради болести на кръвоносната система), демографският прираст намалява (сега е отрицателен, -0,8) и социалното неравенство се задълбочава. Очевидно е, че неолибералните мерки, наложени в развиващите се страни с катастрофични резултати, постигат същия ефект на обедняване в страните от бившия социалистически блок. Но в този случай не е възможно да се използват редовните извинения за липсващата индустриализация, имайки предвид, че тя бе много добре развита в България в зората на прехода. В случая с България не става дума за някаква „присъща” бедност, която политиките на развитието не са успели да изкоренят. По-скоро става въпрос за пълен демонтаж на добре функциониращата индустрия и социални структури. Гладът и бедността са рожби на тези неолиберални политики „на развитие” и е време да се запитаме: „Не е ли ударил часът да се освободим от тях?”. И ако е така, какви икономически политики е нужно да предприемем?

 

Автор: Даниела Пенкова

Източник: а-спекто

България в капана на неолиберализма

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Януари 26, 2017

  Това е величието на България!

  “Той с подигравка говореше за величието на България, защото не го съзнава, не може да го съзнае. Величието на един народ не е в мнозинството му, нито в обширността на земята му. Хора малодушни, отвърнете за минута очите си от дребнавите си интереси, устремете погледите си в бъдещето, помъчете се да…
  10
 • Януари 25, 2017

  Армията „дезертира”

  Необявеният факт: войската спадна под 20 000 души. Офицерите си отиват, войниците бягат заради мизерни заплати и тотално пренебрежение от управляващите Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  7
 • Януари 16, 2017

  Кеворкян: Самочувствието на един врабец. Провал и на прощаване!

  Сякаш за този човек е измислена фразата „Иска да се рее като орел, а има крила на врабец“. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 10, 2017

  Толстой, който не се вписа в българската култура

  Може ли Толстой да се окаже недостоен за българската култура? Не някакъв Пьотр, който наскоро разбуни страстите заявявайки, че руснаците щели да изкупят България…А онзи, великият, авторът на „Война и мир” и „Ана Каренина”. Може ли Лев Толстой, един от най-светлите умове на човечеството, да се окаже…
  17
 • Януари 10, 2017

  Стотици танкове на САЩ влизат в Европа, за да противодействат на „руската агресия”

  Стотици американски танкове, камиони и друга военна техника пристигнаха в германското пристанище Бремерхафен, за да бъдат прехвърлени в Източна Европа като част от струпването на натовски сили в близост до границите на Русия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  12
 • Декември 29, 2016

  Мохд Абуаси: Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”

  Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”. За това предупреди пред Фрог нюз експертът по радикален ислям Мохд Абуаси. Ето какво разказа той: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  12
 • Декември 29, 2016

  Палачите се връщат на Балканите

  Те се връщат. Връщат се десетки. От Сирия и от Ирак, загубили битката. Ислямска държава отстъпва от окупираните територии и възложи на бойците си чужденци да изминат своя терористичен път в обратна посока. Тяхната цел е Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  10
 • Декември 15, 2016

  Кеворкян: От Апостола до Берлин

  Всичко си дойде на мястото. И сега ако не прогледнем, ще означава, че сме свършени. Преди около четири години, цигани от Добрич, като истински скотове, поругаха портрети на Апостола, на Княз Борис Покръстителя и на Цар Симеон Велики. Изплюха се в лицето ни. И нищо.…
  21
 • Ноември 16, 2016

  Равносметка на кабинета в оставка

  Съществуване назаем 2 години - нов дълг за 21 млрд. срещу държавни разходи за 20 млрд. Това правителство получи разрешение от НС за 16 млрд. лв. нов държавен дълг, изтегли отделно само тази година още 4 млрд. като заеми за БЕХ и Фонда за гарантиране на влоговете. Към сметката трябва да се добави…
  42
 • Октомври 10, 2016

  Май е вече време танковете да дойдат

  Упадъкът на живота във всички сфери достигна до своята критична точка, под която започва да става невъзможно съществуването и на обществото, и на държавата, и особено на българската нация. Това е опасен момент в нашата история, който малцина усещат, забелязват и осъзнават, макар да са изобилни…
  100
 • Септември 30, 2016

  Ще заселват трайно бежанци в областите Кърджали и Велико Търново?

  Това е национално престъпление срещу общностите ни в чужбина заяви проф. Божидар Димитров Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  147
 • Август 07, 2016

  България не научи урока си от Южен Поток

  В медиите се появи новина за проведен телефонен разговор на Путин с премиера на България. В хода на разговора двамата политици са обсъждали въпросите по двустранното сътрудничество и е наблегнато на реализацията на съвместни проекти в сферата на енергетиката. Това до някъде внесе позитив на…
  47
 • Юни 11, 2016

  Поучителната история и въпросът-садист

  Български политик. Какви мисли нахлуват във вас, когато чуете това словосъчетание? Този въпрос е зададен на 1000 човека и най-често срещаните отговори са: гад, отрепка, боклук, крадец, помия, мърша, тиня, родоотстъпник, предател, подлец… Оказва се, че българските граждани имат „леко“ отрицателно…
  60
 • Юни 04, 2016

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО, които ще се проведат на 8 и 9 юли тази година в цяла Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  50
 • Април 03, 2016

  България в капана на неолиберализма

  През 1989 година падна Берлинската стена и за Централна и Източна Европа започна така нареченият „период на прехода”. Преследваше се радикална промяна в обществото на икономическо, политическо и социално ниво. В тази връзка България прие различни програми за развитие, обработени от двете големи…
  59
 • Март 22, 2016

  Само и единствено България от цяла Източна Европа каза „безусловно да“ на Брюксел за бежанците

  България подкрепя безусловно предложението за задължителни квоти за бежанци, съобщи в Брюксел вицепремиерът Румяна Бъчварова преди началото на срещата на вътрешните министри от ЕС. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  67
 • Март 22, 2016

  Велизар Енчев: Ако Турция бъде приета в ЕС, България трябва да излезе от него

  „Турция не е коректен партньор, а рекетьор. За съжаление рекетьорът успя да постигне своите цели. Тя получи награда за това, че е главен отговорник за събитията в Сирия, Саудитска Арабия и САЩ”. Така независимият депутат Велизар Енчев коментира пред Нова тв постигнатото споразумение между…
  60
 • Март 18, 2016

  Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

  Джипитата ще получат по-малко пари, отколкото ако бяха подписали рамковия договор Системата за пръстова идентификация, която ще служи за вход при приема в болница и покупката на лекарства по линия на здравната каса, залегна в служебния рамков договор, предложен от Националната здравно-осигурителна…
  65
 • Март 18, 2016

  Решетников: България и Русия са близо до скъсване на отношенията

  СПОРЕД ПЕНСИОНИРАНИЯ ГЕНЕРАЛ 1 МИЛИОН НОВИ БЕЖАНЦИ СЕ УСТРЕМЯВАТ КЪМ ЕВРОПА Отношенията между България и Русия са на възможно най-ниско ниво, коментира в предаването на „Евроком“ „Позиция“ Леонид Решетников, директор на Института за стратегически изследвания при администрацията на руския президент.…
  83
 • Март 17, 2016

  Запалиха портретите на Ердоган и Давутоглу на митинг пред турското посолство в София (видео + снимки)

  Стотици хора се включиха в трето поредно, протестно шествие до турското посолство в София организирано от Гражданска инициатива за Суверенитет на България и държавите по света. Към шествието се присъединиха от Асоциация на сирийците в България. Основните плакати изобразяваха връзката на турция с…
  88
 • Март 17, 2016

  Кунева: Който подкрепи референдума в Крим, обслужва чужди интереси

  За влизане на България в Шенген поради риск от размирици на черноморската ни граница настояват от Реформаторския блок. Председателят на Движение „България на гражданите" Меглена Кунева заяви, че ситуацията в Украйна дава нови политически аргументи за приемане на България в Шенген и допълни, че…
  81
 • Март 16, 2016

  Доц. Йордан Величков: Лицемерието на ЕС и импотентните му лидери го водят към разпад

  Най-големият грях на Европейския съюз и водачите му е, че не можаха да решат проблема със сигурността на неговите граждани Отбранителната безпомощност и въшнополитическата дезориентация на Брюксел са сериозни фактори, които все повече рушат авторитета на ЕС, превръщайки го в безличен, слаб и без…
  60
 • Март 16, 2016

  С. Паси предлага изграждане на българо-американска база със самолетоносач и подводници в Черно море

  Изграждане на българо-американска военноморска база в Черно море предлага лидерът на Атлантическия клуб Соломон Паси, съобщава „24 часа". Според бившия външен министър мирът в Черно море се крепи върху добрия баланс на въоръжения, които никога да не се използват.…
  58
 • Март 16, 2016

  Румяна Бъчварова: МВР няма капацитета да пази селата

  Не можем да осигурим присъствие навсякъде, няма държава която да може да го направи. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова. Нека не забравяме, че отговорността на гражданите е да бъдат съпричастни към нашите усилия, добави тя.…
  71
 • Март 16, 2016

  Тома Томов: България трябва да излъчи своя Орбан

  Тома Томов в сутрешния блок на bTV с водещ Антон Хекимян Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  84
 • Март 16, 2016

  Лечението ще е възможно само след даване на пръстов отпечатък

  Пациентът ще трябва да се идентифицира при личния лекар, специалиста, аптеката и болницата Пръстовият отпечатък ще е нужен за всяко лечение, поето от здравната каса. Ако иска да бъде лекуван, пациентът ще трябва да сложи пръста си на четец при личния си лекар, при специалиста, в лабораторията, в…
  73
 • Март 15, 2016

  Европейската комисия не подкрепи България за гаранции на границите ни

  Европейската комисия не подкрепи искането на България да получи гаранции за своята граница в очакваното споразумение между Европейския съюз и Турция. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  132
 • Март 15, 2016

  Поредната идиотщина! Държавата отпуска 100 милиона лева за червеногуши гъски

  На 22 март 2016 година Националният съвет по биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите ще отпусне нови милиони лева за опазване на червеногушата гъска, се казва в писмо до медиите от от НГК „Природата за хората и регионите”.…
  98
 • Март 15, 2016

  България емитира 2 млрд. евро дълг от международните пазари

  България изненадващо изтегли 2 млрд. евро нов дълг от международните пазари. Емитирани са 7 и 12 годишни облигации съответно при доходност 2.156 и 3.179%. Ситуацията е благоприятна, след като миналата седмица Европейската централна банка намали още лихвите си. 7 годишната емисия е в размер на 1.144…
  83
 • Март 15, 2016

  Тръгна новият дълг от 2 милиарда евро

  Днес България ще изтегли накуп целия нов външен дълг, предвиден за емитиране през тази година. България започна предлагането на двойна емисия деноминирани в евро облигации - 7- и 12-годишни, съобщи Ройтерс, като се позова на мениджърите на процедурата. Издателят е сложил първоначална цена от…
  62
 • Март 14, 2016

  Бъчварова: Може да се отворят маршрути на мигрантите и през България

  "Отчитаме последните развития като добър знак в посока постигането на единна и солидарна Европа", подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова в началото на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Брюксел, предаде Нова тв. Тя отбеляза възможността да се отворят алтернативни маршрути на…
  86
 • Март 14, 2016

  Задължителното гласуване е далавера за 150 милиона лева

  Кой и как ще преценява дали лицето Х, което е български гражданин и живее в чужбина (Австралия, например) е изпълнило задължението си да гласува на местните избори в Полски Тръмбеш? А как ще го накаже? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  105
 • Март 14, 2016

  Разтърсващата изповед на една българска лекарка след дежурство в Спешна Помощ

  Скоро ще стана на 50. Не ставам да емигрирам в някоя друга бяла държава. Моето поколение е загубено поколение... Застреляно поколение. А навремето с такъв мерак записах медицина! Не ми се говори повече... С тези думи завършва монологът на жена, която освен че работи в "Спешна помощ", е и личен…
  198
 • Март 14, 2016

  Австрия: Веднага да се затвори алтарнативния маршрут за мигранти през България!

  Австрийският канцлер Вернер Файман призова за затваряне на всички алтернативни маршрути за мигранти и бежанци, включително и тези минаващи през територията на България и Италия. Ако не направим това този месец през лятото Европа отново ще бъде изправена пред „напълно непреодолима задача“. В…
  127
 • Март 14, 2016

  Пазарджишки села се оказаха част от трафикантски канал (ВИДЕО)

  Няколко пазарджишки села край магистрала "Тракия" се оказаха част от канал за трафик на нелегални бежанци. Каналджиите използват населените места като заблуждават мигрантите, че се намират в Сърбия и ги изоставят до първите къщи в селата, след което прибират парите им.…
  104
 • Март 13, 2016

  Борисов: Гласувахме „ЗА“ задължителното гласуване, но категорично съм против него

  Премиерът Борисов и лидер на ГЕРБ се обяви против задължителното гласуване. Припомняме, депутатите приеха на първо четене сред измененията на Изборния кодекс и предложението на патриотите гласуването да е задължително. Премиерът подчерта, че насила хубост не става и той е против тази мярка.…
  93
 • Март 13, 2016

  Нож в гърба от НАП: Хиляди хора губят правото си на безплатно лечение от април!

  Нови правила за определяне на здравните права може да оставят много хора без възможност за безплатно лечение от 1 април, предупредиха от НАП. В края на 2015 г. бяха приети промени в Закона за здравното осигуряване, които целят да се избегнат опитите за ползване на здравни права без подадени…
  302
 • Март 13, 2016

  България не е подготвена за имигрантски поток

  Интервю на БГНЕС с Даниел Кадик, директор на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман”. БГНЕС: През последните дни германският печат изобилства от коментари, че след затварянето на Балканския маршрут България може да се превърне в нов маршрут за преминаване на мигрантите. В…
  154
 • Март 12, 2016

  Хванаха момък от Свиленград, наблъскал 20 мигранти в колата си

  Полицията засече 24-годишен свиленградчанин, натоварил в автомобила си „Сеат” 20 нелегални мигранти, съобщава МВР. М.М. е задържан за 72 часа. Арестът е станал на 11 март сутринта, в хода на специализирана полицейска операция, на пътя близо до село Калчево.…
  114
 • Март 12, 2016

  Българският народ е русофилски. Когато се борите срещу Русия, се борите срещу народа си

  Безспорно е, че българският народ е русофилски, и когато вие се борите срещу Русия, това означава да се борите срещу народа си. Дори, колкото и да е странно, част от младото поколение, което не е учило руски, започва да осъзнава, че пътят, по който страната се движи, е гибелен и то търси…
  242
 • Март 12, 2016

  Забраняват палатките и в планината, глобата е 200 лева

  Промени в Закона за туризма забраняват палатките не само на плажа, а и в планината. Изобщо къмпингуването се забранява навсякъде у нас. Всеки, който иска да си опъне палатка, където и да е в България, подлежи на глоба от 200 лева. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  205
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Наркотрафикантите се преориентираха и станаха каналджии

  Tрафикът на хора е много доходоносен бизнес. Дори по-доходоносен от наркотрафика. Всъщност много наркодилъри се преориентираха и станаха каналджии. Това заяви експертът по тероризъм Боян Чуков. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  91
 • Март 12, 2016

  Антибългарски хелзинкски комитет

  Лесно е да се разбере кой ги финансира. Те не крият донорите си, понеже знаят, че малцина ще тръгнат да ги разследват и да установят антибългарската и като цяло антихуманната дейност, която осъществяват, не само в България, а и в целия свят. Не е трудно да се види, че финансиращите организации имат…
  143
 • Март 12, 2016

  Мария Захарова отново даде уроци по история на Даниел Митов

  Мария Захарова, говорителката на руското Министерството на външните работи коментира статията на българския външен министър Даниел Митов, наречена "Българската памет и история не се нуждаят от регулировчик", като я определи за провокативна и пълна с митове, предаде БНР. Мария Захарова,…
  133
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Има риск България да стане алтернативен път за бежанците

  Съществува риск страната ни да стане алтернативен маршрут за бежанците, заяви в интервю за Радио Пловдив Боян Чуков, експерт по международна сигурност. «Бежанският поток е като водата – тръгва към най-малкото съпротивление. Не е изключено част от мигрантите да се насочат точно към България», —…
  110
 • Март 11, 2016

  Дефектни парашути за българските командоси

  Разследване установи, че държавата е оборудвала българските командоси с дефектни парашути. Те са закупени по силата на рамково споразумение на стойност от почти 3 млн. лв., съобщава БТВ. Става въпрос за парашути тип "летящо крило". Те позволяват управление и полет по хоризонтал. Така боецът може да…
  100
 • Март 11, 2016

  България иска да поднови преговорите по тръбопровода Южен поток

  В края на 2014 г., Москва анулира проекта за газопровод Южен поток, предизвикана от "неконструктивна позиция" на Европейския съюз. Въпреки това, не всички страни изглежда споделят позицията на ръководството на ЕС. Българските власти планират да възобновят преговорите за строителството на газопровод…
  86
 • Март 11, 2016

  Искания на протеста Общонародна Българска Революция - 03.03.2013

  Исканията на най-големия протест в България, от 1997 година до ден днешен! Исканията които нито една телевизия не пожела да излъчи в ефир! Искания на протеста "Общонародна Българска Революция" - 03.03.2013 Искания / План за възстановяване на България: 1. ДА се публикуват открито, списъци със…
  74
 • Март 11, 2016

  Храм в Люлин проповядва радикален ислям

  В новооткрит мюсюлмански молитвен дом (месчит) в София се проповядват идеите на ислямския фундаментализъм. Това твърди източник, пожелал анонимност, който е участвал в традиционната петъчна молитва, провеждаща се дома. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  95
 • Март 11, 2016

  Обиски в крупна строителна фирма, открито е злато за 500 000 и 1 милион евро кеш

  Служителка на „Агромах” се е опитала да изнесе в сак тлъстата сума във валута Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами Разследва се дейността на търговски дружества, които се занимават с големи инфраструктурни…
  185
 • Март 11, 2016

  Второкласници качват свое домашно порно в интернет, а деца в детската градина заснемат и гледат порно

  12-годишна прави „тройка“ с две момчета, алармира Ева Жечева, шеф на Агенцията за закрила на детето Второкласници качват свое домашно порно в интернет. Кошмарът набира все по-голяма сила и достига застрашителни размери, алармира Ева Жечева, шефка от Агенцията за закрила на детето, която взе участие…
  233
 • Март 11, 2016

  САЩ повдигна обвинения на мистериозния Недко Недев за борсови манипулации

  Българинът, който има и американско гражданство, е арестуван в София и чака екстрадиция Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  131
 • Март 11, 2016

  Nike създаде обувки за тенис в цветовете на българския флаг

  Американският гигант за спортни стоки Nike пусна специални тенис обувки с цветовете на българското знаме. Фирмата е спонсор на българската тенис звезда Григор Димитров и това е причината да създаде спортни обувки в бяло, зелено и червено. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  106
 • Март 11, 2016

  Половин милион българи живеят с по 5 лева на ден

  С до 157.4 лв. месечно, колкото е минималната пенсия в България, живеят 520 хил. пенсионери или близо една четвърт от тях (23.9%), а с над 910 лв., колкото е максималната, – 36.5 хил. души или 1.7% . Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  228
 • Март 11, 2016

  Оградата на границата с Турция се превърна в бездънна яма

  Досега са похарчени 100 млн. лв. МВР е възложило проектирането на още 90 км преграда при Резово, но никой не знае колко ще струва тя В МВР цари пълен хаос, незнание и липса на стратегия в строежа на оградата с Турция. Това стана ясно по време на вчерашното изслушване в комисията по вътрешна…
  98
 • Март 11, 2016

  Пет стъпки, за да влезеш безплатно в руски ВУЗ

  Русия е сред малкото страни по света, които предоставят на чуждестранните абитуриенти правото да се учат безплатно в всякакви ВУЗ-ове на равна нога с руските студенти. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  181
 • Март 11, 2016

  Как да отстояваме правата си във ваксинопрофилактиката

  емата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа гражданите познават и отстояват правата си във всяка област без да се притесняват, докато тук в повечето случаи…
  102
 • Март 11, 2016

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване. Това стана с приемането на 11 законопроекта за промени в Изборния кодекс. Депутатите разглеждаха 14 внесени предложения за промяна в кодекса, но отхвърлиха 3- по едно предложение на независимите…
  74
 • Март 11, 2016

  Европа посяга към пушката на българския ловец

  Законодателен проект иска забрана на полуавтоматичното ловно и спортно оръжие за физически лица. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  422
 • Март 10, 2016

  Минчо Христов: Преди всичко – пълна имуществена ревизия на всички политици, магистрати и висши държавни чиновници, лесно е!

  „ Дебатът за държавата“ временно ще приключи. Разбира се той никога няма да бъде затворен, защото темата е огромна и съдбоносна за всички ни. Днес ще вземем последното мнение преди да направим една пауза за анализ на всичко казано до тук. Доцент Минчо Христов ще се опита да представлява българското…
  79
 • Март 10, 2016

  Пътят на България към доброто бъдеще

  Пътят на България към доброто бъдеще Пътят на България от сега нататък не е нито на изток, нито на запад, нито на запад, нито на изток. Посоката е навътре – към себе си. Съюзите, които трябва да се направят, за да се самосъхрани и напредва успешно, са само със сродни народи със сходна съдба,…
  102
 • Март 09, 2016

  Първата употреба на символа @ е в български текст от ХІV век

  Най-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцка хроника от ХІV век, пише ББС. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Ватикана, а @ е използван като първа буква в думата “Амин“, с която завършват молитвите. Мистерия е защо символът е използван точно в този контекст.…
  126
 • Март 09, 2016

  Виталий Меркушев: Бяхме свикнали с вашето вино, но вие сами избягахте от руския пазар. Върнете се!

  Руснаците харесваха българското вино,но днес то е много по-малко на нашия пазар. Българите предоставиха тази ниша не знам на кого, българските производители не идват у нас, казва председател на Черноморския форум на винопроизводителите. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  104
 • Март 08, 2016

  100 хиляди души на Шипка са предвестник на Народен съд

  На 3 март на връх Шипка стана ад. 100 хиляди души, хиляди задръстени автомобили, хора които не могат да стигнат. На фона на случващото се в държавата и на тоталната атлантическа и русофобска държавна политика, подобно събитие дали значи нещо? Добре е да припомним, че опити за големи чествания на…
  212
 • Март 05, 2016

  Сирийските бунтовници с български оръжия. И то нови!

  Боеприпаси, предимно изработени в България, открива от началото на годината официалната сирийска армия след победите си срещу опозиционните сили, съобщава специализираният във военните анализи сайт Jane's Defence Weekly, цитиран от вестник Труд.…
  95
 • Март 04, 2016

  На Националния празник на България, 3-ти март, политиците се подиграха с хилядите патриоти дошли да празнуват на паметника Шипка

  Днес, когато цялата страна празнува освобождението си от османско робство, нашите политици за пореден път демонстрираха своето пренебрежение и презрение към родолюбивия народ на България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  71
 • Февруари 28, 2016

  Борисов се готви за война и иска РБ да управлява според ресурса си

  Лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов, който сутринта се скара на гръцките фермери за блокираната граница и обсъди ситуацията с български граничари, продължи деня си със семинар на младежката организация на ГЕРБ. Там той увери младежите, че могат да ходят с високо вдигната глава, защото са част…
  70
 • Февруари 14, 2016

  Митинг в подкрепа на ИДИЛ в София

  Демонстрация в подкрепа на т.нар. "умерена опозиция" ("умерени" джихадисти) в Сирия и на фашистите в Украйна се проведе пред руското посолство в София. Протестиращите любители на американския ... Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  95

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…